سینمای مستند

بی نام | نگاهی به مستند بی نام

بی نام ساخته ی مایکل گلوگر و مونیکا ویلی مجموعه ی ثبت سفرهای سازنده اش است که پس از مرگ ناگوار او، توسط تدوین گرش کامل شده. فیلم از چند پاره سفر مختلف تشکیل می ...

جشنواره

دنده عقب | نگاهی به فیلم جاده قدیم

جاده قدیم از آن دست فیلم‌هایی است که چه در اجرا و چه در طرح موضوع شکست می‌خورند. روایت داستان تعرض و خشونت علیه زنان سابقه دوری در سینمای ایران ندارد اما در همی...